У 91-річного патріарха Філарета виявили коронавірус

0
490
Ãëàâà Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà, Ïàòðèàðõ Êèåâñêèé è âñåé Ðóñè-Óêðàèíû Ôèëàðåò âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè îòíîñèòåëüíî äèàëîãà ñ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ (ÐÏÖ), â Êèåâå, 1 äåêàáðÿ 2017 ã. Â ýòîò äåíü â Êèåâå Ãëàâà Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà, Ïàòðèàðõ Êèåâñêèé è âñåé Ðóñè-Óêðàèíû Ôèëàðåò äàë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, íà êîòîðîé íàçâàë íàçâàë íåïðàâäèâûì ñîîáùåíèå, ÷òî íà ñîáîðå ÐÏÖ áûëî ðåøåíî ïåðåíåñòè öåíòð ÓÏÖ ÌÏ â Êèåâ. "Òî, ÷òî íà ñîáîðå ÐÏÖ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåíîñå öåíòðà ÓÏÖ ÌÏ â Êèåâ - ýòî îáìàí. Íà ñàìîì äåëå öåíòð - â Ìîñêâå", - ñîîáùèë ïðåäñòîÿòåëü Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèåâñêîãî ïàòðèàðõàòà. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Почесний патріарх ПЦУ Філарет хворіє коронавірусом. Він проходить курс лікування у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба УПЦ КП, передає “Цинічний Львів”.

“Повідомляємо, що у Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі Святійший владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я Патріарха задовільний”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей.